මුල ගී පද පාවෙලා කෝඩු ආකාසෙ නැවතෙමින්
F
T
P

පාවෙලා කෝඩු ආකාසෙ නැවතෙමින් ගී පද

පාවෙලා කෝඩු ආකාසෙ නැවතෙමින්
ජිවිතේ හීනයක් මම දෝ කියන්
හෙමි හෙමින් නැවතිලා තව හිතුවොතින්
ඇත්තමයි නුඹ මගේ අහසම තරම්
කවිකාර හීනේ ළඟින් දඟකාර කම් හිත තියන්
මනමාලයි ආදරෙත් නුඹ තරම්
මනමාලයි ආදරෙත් නුඹ තරම්

නිදි වරන හීනයේ මතකය දිගේ ගිහින්
සෙනෙහසට ගැඹුරක් එක් කරන් ඔය නමින්
නුඹ දුන්නු ආදරේ අරුත සොයනා සිතින්
තව නුඹට ළං වුනා හුස්ම වැටෙනා දුරින්

නුපුරුදුම ආදරේ එක හිතට යා කරන්
නවතින්න හදවතේ හිතුමතේ දුර ගිහින්
ඉකිබින්ද ජීවිතේ තනිකම මැකී ගිහින්
තව ඉඩක් නෑ හිතේ නුඹට දුන්නා තරම්

පාවෙලා කෝඩු ආකාසෙ නැවතෙමින්
ජිවිතේ හීනයක් මම දෝ කියන්
හෙමි හෙමින් නැවතිලා තව හිතුවොතින්
ඇත්තමයි නුඹ මගේ අහසම තරම්
කවිකාර හීනේ ළඟින් දඟකාර කම් හිත තියන්
මනමාලයි ආදරෙත් නුඹ තරම්
මනමාලයි ආදරෙත් නුඹ තරම්

ගීත ගායනය

සමිතා මුදුන්කොටුව
සමිතා මුදුන්කොටුව ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රචිතා වාකිෂ්ට

සංගීත නාද රටා

තිලිණ රුහුණුගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021