මුල ගී පද පායා ඇයි හිනැහෙන්නේ
F
T
P

පායා ඇයි හිනැහෙන්නේ ගී පද

පායා ඇයි හිනැහෙන්නේ
නිල් ගුවනේ තරු රාශී
ඇතිවී නැති වී නම් ඇගෙ මුහුණේ
නිල්වන් දෙනෙතේ කාන්තී
පායා ඇයි හිනැහෙන්නේ

ඇගෙ වත මට නොපෙනේ නම්
පුන් සඳ ඇයි හිනැහෙන්නේ
ඇගෙ වත මට නොපෙනේ නම්
පුන් සඳ ඇයි හිනැහෙන්නේ
නැති දා ඇගේ ගී රාවේ
කොවුලනි ඇයි ගී ගැයුවේ
කොවුලනි ඇයි ගී ගැයුවේ

වනයේ පිපි මල් ගොමුවේ
සමනලයිනි ඇයි නැටුවේ
ඇතිවී නැති වී නම් ඇගෙ මුහුණේ
නිල් වන් දෙනෙතේ කාන්තී
පායා ඇයි හිනැහෙන්නේ

ඇගෙ දිමුතු දසන් නොපෙනී
මට මොකටද මුතු පන්ති
ඇගෙ දිමුතු දසන් නොපෙනී
මට මොකටද මුතු පන්ති
ඇගෙ කඳුලැලි නැති විටදී
ඕනෑ නෑ දියමන්තී
ඕනෑ නෑ දියමන්තී

පායා ඇයි හිනැහෙන්නේ
නිල් ගුවනේ තරු රාශී
ඇතිවී නැති වී නම් ඇගෙ මුහුණේ
නිල් වන් දෙනෙතේ කාන්තී
පායා ඇයි හිනැහෙන්නේ

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඇලොයි ගුණවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ඉන්දියානු තනුවකි
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021