මුල ගී පද පායා සීත රැයේ
F
T
P

පායා සීත රැයේ ගී පද

පායා සීත රැයේ
පාවී නිල් අඹරේ
දිලෙනා තරුවේ
තනිවූ තරුවේ
ඈ නෑ මා සෙවනේ

තනි තරුවේ
ඔබ විලසින්
තනිවී ඇත
මා සසරේ

තනි තරුවේ
ඔබ විලසින්
තනිවී ඇත
මා සසරේ

යලි මේ භවයේ
ඈ හමුවන්නේ
ඈ යලි නොඑනා
ඔබේ ලොවේ

පායා සීත රැයේ
පාවී නිල් අඹරේ
දිලෙනා තරුවේ
තනිවූ තරුවේ
ඈ නෑ මා සෙවනේ

මද පවනේ
රැඳි විලසින්
හඬ තාම
ඇසේ ඇයගේ

මද පවනේ
රැඳි විලසින්
හඬ තාම
ඇසේ ඇයගේ

රෑ තනි යහනේ
මේ දුක් සිහිනේ
පමණ ද
උරුමය ජීවිතයේ

පායා සීත රැයේ
පාවී නිල් අඹරේ
දිලෙනා තරුවේ
තනිවූ තරුවේ
ඈ නෑ මා සෙවනේ

ගීත ගායනය

විජය කුමාරතුංග
විජය කුමාරතුංග ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021