මුල ගී පද පෙම් හීන මල් පිපෙනා මාවතේ
F
T
P

පෙම් හීන මල් පිපෙනා මාවතේ ගී පද

පෙම් හීන
මල් පිපෙනා මාවතේ
අපි ආදරෙන්
උන්නු කාලයේ
ඔබෙන්
පෙම් කතා ඇසුනා
හදේ රූ රටා
මැවෙනා
මතකයි නේද
පෙම්වන්තයෝ

සිළිලාරේ
සිත්මානේ සීරුවේ
දඟකාරකම්
පුරන කාලයේ
හොරැහින් ආදරෙන් බලනා
රහසින් ළංවෙන්න සිතෙනා
මතකයි නේද
පෙම්වන්තයෝ

ගඟ ළඟ ඉඳගෙන
ගී මුමුනා
ඔබෙ අත ගෙන
මම ඇවිදිනවා

ගඟ ළඟ ඉඳගෙන
ගී මුමුනා
ඔබෙ අත ගෙන
මම ඇවිදිනවා

වේදනා දැනුණේ නෑ
පාළුවක් සිතුණේ නෑ
වේදනා දැනුණේ නෑ
පාළුවක් සිතුණේ නෑ
ළං වීලා
පෙමින් බැඳුණා සංසාරයේ

ඔබ ළඟ නැති විට
සතුටක් නෑ
ඈත්ව යන්නට
සිතුණෙම නෑ

ඔබ ළඟ නැති විට
සතුටක් නෑ
ඈත්ව යන්නට
සිතුණෙම නෑ

ආදරෙන් හිස අතගා
චාටු බස් කොඳුරාලා
ආදරෙන් හිස අතගා
චාටු බස් කොඳුරාලා
ඔබේ ආදරේ දැනුණා
මේ ජීවිතේ

පෙම් හීන
මල් පිපෙනා මාවතේ
අපි ආදරෙන්
උන්නු කාලයේ
ඔබෙන්
පෙම් කතා ඇසුනා
හදේ රූ රටා
මැවෙනා
මතකයි නේද
පෙම්වන්තයෝ

සිළිලාරේ
සිත්මානේ සීරුවේ
දඟකාරකම්
පුරන කාලයේ
හොරැහින් ආදරෙන් බලනා
රහසින් ළංවෙන්න සිතෙනා
මතකයි නේද
පෙම්වන්තය

ගීත ගායනය

කාවින්ද්‍යා අදිකාරි
කාවින්ද්‍යා අදිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

දෙනුවන් පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

දුලිප් මිරැන්ඩෝ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021