මුල ගී පද පෙම් සිසිලේ මගේ දෙනයන
F
T
P

පෙම් සිසිලේ මගේ දෙනයන ගී පද

පෙම් සිසිලේ
මගේ දෙනයන
ඈ වෙත යනවා
මගේ දෙනුවන්
මා සනසනවා

ඒ රහසේ
මගේ හදවත
මා සනසනවා
මගේ හදවත
මා නලවනවා

මේ සිහින ලෝකේ
මා පමණි දන්නේ
කිසිඳු දෙයක් ගැන
නොදැන නිසා
කාටද කියන්නේ
හදවත ගැහෙන්නේ
ඈත ඉඳන් මම
සිතන නිසා

මගේ දෙනයන
ඈ වෙත යනවා
මගේ දෙනුවන්
මා සනසනවා

පෙම් සිසිලේ
මගේ දෙනයන
ඈ වෙත යනවා
මගේ දෙනුවන්
මා සනසනවා

කාටද මේ දුක
පවසන්නේ
කෙලෙසද මා මෙය
අයැදින්නෙ
කුමටද ඇය මා
නෙත ගැටුනේ
දුටු දිනයේ සිට
ලතැවෙන්නේ

මගේ දෙනයන
ඈ වෙත යනවා
මගේ දෙනුවන්
මා සනසනවා

පෙම් සිසිලේ
මගේ දෙනයන
ඈ වෙත යනවා
මගේ දෙනුවන්
මා සනසනවා

ඒ රහසේ
මගේ හදවත
මා සනසනවා
මගේ හදවත
මා නලවනවා

මගේ දෙනයන
ඈ වෙත යනවා
මගේ හදවත
මා සනසනවා

ගීත ගායනය

නාමල් උඩුගම
නාමල් උඩුගම ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021