මුල ගී පද පැන මඩ කඩිති වැවු තාවල වැහිකාලේ
F
T
P

පැන මඩ කඩිති වැවු තාවල වැහිකාලේ ගී පද

පැන මඩ කඩිති
වැවු තාවල වැහිකාලේ
පෙන්නා මග නොමග
නොවැටී යන තාලේ
සිප් කිරි පෙවු මූසිලයින්
උඩු මාලේ
අපෙ ගුරුතුමා යයි
තාමත් ඉස්කෝලේ

සාමා අමර විකුණති
බස්පොළේ කජු
කුමාරෝද පිටු දන්දෙති
එයින් මතු
උගතමනා ශිල්පය
පිල්කඩ නොපැතූ
වේවැල වටා ඉකිබිඳ
දඬුවමක් පැතූ

රන්මසු පටපිලී අභරණ
උරන වෙලා
සමන් පිච්ච කැකුළිය
ගෙයි මිලින වෙලා
ගුරු නිවහනේ කඳුළට
උල්පතක් වෙලා
ලොකු හාමිනේ ඇත
බිතුසිතුවමක් වෙලා

පැන මඩ කඩිති
වැවු තාවල වැහිකාලේ
පෙන්නා මග නොමග
නොවැටී යන තාලේ
සිප් කිරි පෙවු මූසිලයින්
උඩු මාලේ
අපෙ ගුරුතුමා යයි
තාමත් ඉස්කෝලේ

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021