මුල ගී පද පෙනෙන නොපෙනෙන දුරක ඉඳන්
F
T
P

පෙනෙන නොපෙනෙන දුරක ඉඳන් ගී පද

පෙනෙන නොපෙනෙන දුරක ඉඳන්
නුඹ ඇවිත් හිත ළඟට හොරෙන්
ආවාට නොකියා ම ජීවිතෙන්
නවතින්න හිතුවා ද ආයෙමත් ආදරෙන්

දකින හිමි වන හීනේ නුඹ කොතැන හිටියා
මතක සැමරුම් අතරේ ජීවිතේ තිබුනා
හඬන හිනැහෙන නෙත් නුඹේ උරහිසේ තිබුනා
ඇත්තමයි නුඹ අහසක් වගේමයි හිතුනා

නුහුරු නුපුරුදු හීන අරං
ළඟට ඇවිදින් තුරුළු වෙමින්
ආවාට නොකියා ම ජීවිතෙන්
නවතින්න හිතුවා ද ආයෙමත් ආදරෙන්

මිරිඟුවක හිත තියලා නුඹ දුරක ඇදුනා
රංචු ගැහෙනා රෑනේ තනිකමක් දැනුනා
ඇසිල්ලක දුටු හීනෙන් හිත හුඟක් රිදුනා
අරුත නොදකින සෙනෙහේ ඔය නමත් රැඳුනා

පෙනෙන නොපෙනෙන දුරක ඉඳන්
නුඹ ඇවිත් හිත ළඟට හොරෙන්
ආවාට නොකියා ම ජීවිතෙන්
නවතින්න හිතුවා ද ආයෙමත් ආදරෙන්

ආවාට නොකියා ම ජීවිතෙන්
නවතින්න හිතුවා ද ආයෙමත් ආදරෙන්
ආවාට නොකියා ම ජීවිතෙන්
නවතින්න හිතුවා ද ආයෙමත් ආදරෙන්
ආයෙමත් ආදරෙන්

ගීත ගායනය

ආත්මා ලියනගේ
ආත්මා ලියනගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රචිතා වාකිෂ්ට

සංගීත නාද රටා

රුහුණු ලියනගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021