මුල ගී පද පෙර දා මහ රෑ
F
T
P

පෙර දා මහ රෑ ගී පද

පෙර දා මහ රෑ
මා සිහිළැල් උර මඬලේ
මුහුණ හොවාගෙන
ළසොවින් වැලපුන
ඔබේ විඩාපත්
නෙතින් ගලා ගිය
කඳුළක කැළලක්
ඉතිරි වෙලා

පෙර දා මහ රෑ
මා සිහිළැල් උර මඬලේ

උරහිස තැවරී
වියළුණු කඳුළෙන්
ඔබගේ සුනරුත්
පැතුමක ගිණි ඇත
සදා දැවෙන්නෙම්
ඒ ගින්නෙන්

පෙර දා මහ රෑ
මා සිහිළැල් උර මඬලේ

ඔබ හට පෙම් කළ
යුගය නිමා කර
වෙන් වී යන්නට
දවස පැමිණ ඇත
සාමාව දෙන් මට
සෙනෙහෙ සිතින්

පෙර දා මහ රෑ
මා සිහිළැල් උර මඬලේ
මුහුණ හොවාගෙන
ළසොවින් වැලපුන
ඔබේ විඩාපත්
නෙතින් ගලා ගිය
කඳුළක කැළලක්
ඉතිරි වෙලා

පෙර දා මහ රෑ
මා සිහිළැල් උර මඬලේ

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021