මුල ගී පද පෙරදා හඬවා ගියා ඔයා රිදවා සිත මා
F
T
P

පෙරදා හඬවා ගියා ඔයා රිදවා සිත මා ගී පද

පෙරදා හඬවා ගියා ඔයා රිදවා සිත මා
සුවඳක්වත් නෑ ඔයා මා ළඟ තියා
පෙරදා හඬවා ගියා ඔයා රිදවා සිත මා
සුවඳක්වත් නෑ ඔයා මා ළඟ තියා

සඳ තරු පවා හැඬුවා
මගෙ සෝ සුසුම් දැකලා
සඳ තරු පවා හැඬුවා
මගෙ සෝ සුසුම් දැකලා

මගේ සිත ආදරේ කඳුළකින් පුරෝලා
ජිවිතෙත් නැති කරලා
කොහෙදෝ ගියේ
කොහෙදෝ ගියේ

පෙරදා හඬවා ගියා ඔයා රිදවා සිත මා
සුවඳක්වත් නෑ ඔයා මා ළඟ තියා

මේ කඳුළු ඔබ සොයලා
පාවුනා දුක් ගංගා
මේ කඳුළු ඔබ සොයලා
පාවුනා දුක් ගංගා

සෝ තැවුල් ජීවිතේ මොහොතකින් සදාලා
ආදරෙත් බොඳ කරලා
ඉන්නේ කෙසේ
ඉන්නේ කෙසේ

පෙරදා හඬවා ගියා ඔයා රිදවා සිත මා
සුවඳක්වත් නෑ ඔයා මා ළඟ තියා
පෙරදා හඬවා ගියා ඔයා රිදවා සිත මා
සුවඳක්වත් නෑ ඔයා මා ළඟ තියා

ගීත ගායනය

රොෂාන් ප්‍රනාන්දු
රොෂාන් ප්‍රනාන්දු ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අයෝද්‍යා ප්‍රනාන්දු

සංගීත නාද රටා

රදීෂ් වැන්දබෝනා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021