මුල ගී පද පැතුම් පිරිලා උතුරා යනවා
F
T
P

පැතුම් පිරිලා උතුරා යනවා ගී පද

පැතුම් පිරිලා
උතුරා යනවා
ඇය අද එනවා
හමුවේ දෝ

සිතත් පිරිලා
ඇගේ රුව දැකලා
ඇගේ සිත අසලා
සැනසේ දෝ

වසන්තයේ දිනයක්
සිහි වෙන්නේ
දසන්තයේ සිතුවිලි
මුසු වෙන්නේ
ළමා වියේ මෙන්
යොවුන් වියේ දී
වෙනස් නොවිලා
ඉමු අපි දෙන්නා

පැතුම් පිරිලා
උතුරා යනවා
ඇය අද එනවා
හමුවේ දෝ

සිතත් පිරිලා
ඇගේ රුව දැකලා
ඇගේ සිත අසලා
සැනසේ දෝ

අවන්හලේදී
තනි වී දෙන්නා
රුවන් වන් පැතුම්
මවමින් උන්නා
ඒ පැතුම් සැබෑ වී
නව ලොවක් උදාවී
වෙනස් නොවිලා
ඉමු අපි දෙන්නා

පැතුම් පිරිලා
උතුරා යනවා
ඇය අද එනවා
හමුවේ දෝ

සිතත් පිරිලා
ඇගේ රුව දැකලා
ඇගේ සිත අසලා
සැනසේ දෝ

සැනසේ දෝ
සැනසේ දෝ

ගීත ගායනය

ප්‍රියා සූරියසේන
ප්‍රියා සූරියසේන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021