මුල ගී පද පිබිදෙන්න වෙර දරන තාරකා
F
T
P

පිබිදෙන්න වෙර දරන තාරකා ගී පද

පිබිදෙන්න වෙර දරන
තාරකා මං ගාව
හංගන්න හදනවා
ආකාශ ගංගාව
නිශාන්තය ගෙවෙනවා
නොනිඳාම නුඹ ගාව
දැකගන්නෙ කවදා ද
මගෙ පුංචි නංගාව

පිබිදෙන්න වෙර දරන
තාරකා මං ගාව
හංගන්න හදනවා
ආකාශ ගංගාව
නිශාන්තය ගෙවෙනවා
නොනිඳාම නුඹ ගාව
දැකගන්නෙ කවදා ද
මගෙ පුංචි නංගාව

ඉඟි මරන දිගු දෑස
හිනැහෙන්නෙ මං හින්දා
විල් ඇතුලෙ මහ සයුරු
හංගන්නෙ නුඹ හින්දා

නුඹ නොදැක සැනසිල්ලෙ
මියදෙන්න බැරි හින්දා
කල් බලන මගෙ සිහිනෙ
හිත ඇතුලෙ දුක් වින්දා

පිබිදෙන්න වෙර දරන
තාරකා මං ගාව
හංගන්න හදනවා
ආකාශ ගංගාව
නිශාන්තය ගෙවෙනවා
නොනිඳාම නුඹ ගාව
දැකගන්නෙ කවදා ද
මගෙ පුංචි නංගාව

තුරුණු හිරු රැස් වැදී
ඉපල් ගස් දලු ලෑව
වසන්තය මට නැතත්
හිනැහීයන් නුඹ ගාව

එකම එක ආත්මය
මේ නොවේ ලං වූව
මතක සුවඳින් ගෙවමි
ජීවිතේ සැන්දෑව

පිබිදෙන්න වෙර දරන
තාරකා මං ගාව
හංගන්න හදනවා
ආකාශ ගංගාව
නිශාන්තය ගෙවෙනවා
නොනිඳාම නුඹ ගාව
දැකගන්නෙ කවදා ද
මගෙ පුංචි නංගාව

දැකගන්නෙ කවදා ද
මගෙ පුංචි නංගාව
දැකගන්නෙ කවදා ද

ගීත ගායනය

කීර්ති පැස්කුවෙල්
කීර්ති පැස්කුවෙල් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

නාරද විජේසූරිය

සංගීත නාද රටා

කීර්ති පැස්කුවෙල්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021