මුල ගී පද පිහිටක් නැති මේ සසර දනව්වේ
F
T
P

පිහිටක් නැති මේ සසර දනව්වේ ගී පද

පිහිටක් නැති
සරණක් නැති
සතුටක් ඇති
මුහුණක් නැති

මේ සසර දනව්වේ
අපි අසරණ
වෙලා වගේ
හිතට දැනෙනවා
බුදු හාමුදුරුවනේ

අපි අසරණ
වෙලා වගේ
හිතට දැනෙනවා

බුදු හාමුදුරුවනේ

හබලක් නැති
ඔරුවක් ඇති
මිනිසුන් වෙති
වෙරළක් නැති

මේ සසර දනව්වේ
අපි අසරණ
වෙලා වගේ
හිතට දැනෙනවා
බුදු හාමුදුරුවනේ

අපි අසරණ
වෙලා වගේ
හිතට දැනෙනවා

බුදු හාමුදුරුවනේ

නිවනක් ඇති
ගෙදරක් නැති
ගමනක් වෙති
බෙර සක් නැති

මේ සසර දනව්වේ
අපි අසරණ
වෙලා වගේ
හිතට දැනෙනවා
බුදු හාමුදුරුවනේ

අපි අසරණ
වෙලා වගේ
හිතට දැනෙනවා

බුදු හාමුදුරුවනේ

ගීත ගායනය

ගුණදාස කපුගේ
ගුණදාස කපුගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රඹුක්කන සිද්ධාර්ථ හිමි

සංගීත නාද රටා

ගුණදාස කපුගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021