මුල ගී පද පිණි වැටුනට සුදු නෙළුමට
F
T
P

පිණි වැටුනට සුදු නෙළුමට ගී පද

පිණි වැටුනට
සුදු නෙළුමට
බර වැඩි වෙන්නෑ
මල පිපුනට
පිණි බිඳු වල
වෙනසක් වෙන්නෑ
ළඟ නොමැතිව
දුර හිටියට
අමතක වෙන්නෑ
ඔයාගෙ ඔය
පුංචි හිතට
දුකක් දෙන්න බෑ

සිරගත කළ
සිතිවිලි වල
කිසි අඩුවක් නෑ
අපි ගතකල
තැන් තැන් වල
මතකය යන්නෑ

සිරගත කළ
සිතිවිලි වල
කිසි අඩුවක් නෑ
අපි ගතකල
තැන් තැන් වල
මතකය යන්නෑ

වෙනදට වැඩියෙන්
ආදරෙ
කිසි වෙනසක් නෑ
මොන දේවල්
ලැබුනත් මට
ඔයා නැතුව බෑ

පිණි වැටුනට
සුදු නෙළුමට
බර වැඩි වෙන්නෑ
මල පිපුනට
පිණි බිඳු වල
වෙනසක් වෙන්නෑ
ළඟ නොමැතිව
දුර හිටියට
අමතක වෙන්නෑ
ඔයාගෙ ඔය
පුංචි හිතට
දුකක් දෙන්න බෑ

අදට වඩා
හොඳ දවසක්
හෙට නැති වෙන්නෑ
ඔබ ළඟ
ඉන්නව නම් මට
කාලය යන්නෑ

අදට වඩා
හොඳ දවසක්
හෙට නැති වෙන්නෑ
ඔබ ළඟ
ඉන්නව නම් මට
කාලය යන්නෑ

දිනාගන්න
ඔයාව හැර
වෙන කිසිවක් නෑ
මොන දේවල්
ලැබුනත් මට
ඔයා නැතුව බෑ

පිණි වැටුනට
සුදු නෙළුමට
බර වැඩි වෙන්නෑ
මල පිපුනට
පිණි බිඳු වල
වෙනසක් වෙන්නෑ
ළඟ නොමැතිව
දුර හිටියට
අමතක වෙන්නෑ
ඔයාගෙ ඔය
පුංචි හිතට
දුකක් දෙන්න බෑ

ගීත ගායනය

රොෂාන් ප්‍රනාන්දු
රොෂාන් ප්‍රනාන්දු ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021