මුල ගී පද පින්න මල් පිපී පින්නේ
F
T
P

පින්න මල් පිපී පින්නේ ගී පද

පින්න මල් පිපී පින්නේ
ලන්ද ලස්සනයි
පින්න මුතු වගේ මල් මත
නටනු ලස්සනයි

පින්න මල් පිපී පින්නේ
ලන්ද ලස්සනයි
පින්න මුතු වගේ මල් මත
නටනු ලස්සනයි

ලන්ද කොනේ
වෙල අයිනේ
කැන්ද ගහේ
ගහ මුදුනේ

ලන්ද කොනේ
වෙල අයිනේ
කැන්ද ගහේ
ගහ මුදුනේ

සින්දු කියන
කුරුලු රෑන
ගම නළවනවා
ගම නළවනවා

පින්න මල් පිපී පින්නේ
ලන්ද ලස්සනයි
පින්න මුතු වගේ මල් මත
නටනු ලස්සනයි

බින්දු බින්දු
රන් මිණි මුතු
පුංචි පුංචි
කරල් හැදී

බින්දු බින්දු
රන් මිණි මුතු
පුංචි පුංචි
කරල් හැදී

ගොයම් ගසේ
අග ඇමිණී
සුළඟෙ නටනවා
සුළඟෙ නටනවා

පින්න මල් පිපී පින්නේ
ලන්ද ලස්සනයි
පින්න මුතු වගේ මල් මත
නටනු ලස්සනයි

සින්දු සින්දු
හතර අතේ
වෙල් එළියම
එක ගීයයි

සින්දු සින්දු
හතර අතේ
වෙල් එළියම
එක ගීයයි

කැන්දුනු සිනහා
මැද්දෙන්
ගම නැළවෙනවා
ගම නැළවෙනවා

පින්න මල් පිපී පින්නේ
ලන්ද ලස්සනයි
පින්න මුතු වගේ මල් මත
නටනු ලස්සනයි

පින්න මල් පිපී පින්නේ
ලන්ද ලස්සනයි
පින්න මුතු වගේ මල් මත
නටනු ලස්සනයි

පින්න මල් පිපී

ගීත ගායනය

අමිතා වැදිසිංහ
අමිතා වැදිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021