මුල ගී පද පින්සර ඔබ හැර පිළිබඳ සිතුවිලි
F
T
P

පින්සර ඔබ හැර පිළිබඳ සිතුවිලි ගී පද

පින්සර ඔබ හැර
පිළිබඳ සිතුවිලි
වෙනතක දලු ලා දෝ
ඔබ ගැන මා ගැන
මතකය අමතක
කරන්න පුළුවන් දෝ

පින්සර ඔබ හැර
පිළිබඳ සිතුවිලි
වෙනතක දලු ලා දෝ
ඔබ ගැන මා ගැන
මතකය අමතක
කරන්න පුළුවන් දෝ

සිහිනෙන් ගෑ මුදු
සුවඳක් වාගෙයි
මිහිරි අතීතය හැඟුණේ
ඔබට මේ තරම්
මා පෙම් කළ බව
වෙන්වන තුරු
නෑ දැනුණේ

පින්සර ඔබ හැර
පිළිබඳ සිතුවිලි
වෙනතක දලු ලා දෝ
ඔබ ගැන මා ගැන
මතකය අමතක
කරන්න පුළුවන් දෝ

ජලේ මාළුවන්
කොපමණ හිටියත්
කොහොමද
නාඬා ඉන්නේ
ඔබ මිස වෙන අය
නොපැතූ හින්දයි
මේ හැටි
හිත පෑරෙන්නේ

පින්සර ඔබ හැර
පිළිබඳ සිතුවිලි
වෙනතක දලු ලා දෝ
ඔබ ගැන මා ගැන
මතකය අමතක
කරන්න පුළුවන් දෝ

පින්සර ඔබ හැර
පිළිබඳ සිතුවිලි
වෙනතක දලු ලා දෝ
ඔබ ගැන මා ගැන
මතකය අමතක
කරන්න පුළුවන් දෝ

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මහින්ද දිසානායක

සංගීත නාද රටා

ගුණදාස කපුගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021