මුල ගී පද පිපෙනා මලකට ගලනා දොළකට
F
T
P

පිපෙනා මලකට ගලනා දොළකට ගී පද

පිපෙනා මලකට
ගලනා දොළකට
දැනෙනා බුදු ගුණ
නොදැනෙන මිනිසුනි
කොයි ලොව යන්නේ
මරණින් පස්සේ
පිං පවු එනවා
අපි පසුපස්සේ

රළු ගල් කුලකට
බොල් මැටි පිඩකට
දැනෙනා බුදු ගුණ
නොදැනෙන මිනිසුනි
කොයි ලොව යන්නේ
මරණින් පස්සේ
පිං පවු එනවා
අපි පසුපස්සේ

පිපෙනා මලකට
ගලනා දොළකට
දැනෙනා බුදු ගුණ
නොදැනෙන මිනිසුනි
කොයි ලොව යන්නේ
මරණින් පස්සේ
පිං පවු එනවා
අපි පසුපස්සේ

ඉර හඳ දෙපොළට
මේ මහ පොළොවට
දැනෙනා බුදු ගුණ
නොදැනෙන මිනිසුනි
කොයි ලොව යන්නේ
මරණින් පස්සේ
පිං පවු එනවා
අපි පසුපස්සේ

පිපෙනා මලකට
ගලනා දොළකට
දැනෙනා බුදු ගුණ
නොදැනෙන මිනිසුනි
කොයි ලොව යන්නේ
මරණින් පස්සේ
පිං පවු එනවා
අපි පසුපස්සේ

ගීත ගායනය

මාලනී බුලත්සිංහල
මාලනී බුලත්සිංහල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රඹුක්කන සිද්ධාර්ථ හිමි

සංගීත නාද රටා

ප්‍රේමසිරි කේමදාස
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021