මුල ගී පද පිපී පිපී රේණු නටන වනේ මලක
F
T
P

පිපී පිපී රේණු නටන වනේ මලක ගී පද

පිපී පිපී
පිපී පිපී
රේණු නටන
වනේ මලක හැප්පිලා
වරෙං වරෙං
වරෙං වරෙං
සුළං පොදක්
අපේ ඇඟේ ගෑවිලා

කාගෙත් කාගෙත්
පිං පලදීලා
කාටත් කාටත්
දෙයියෝ දීලා
පුංචි පහේ
ඉල්ලමකුත් පෑදිලා

පිපී පිපී
රේණු නටන
වනේ මලක හැප්පිලා
වරෙං වරෙං
සුළං පොදක්
අපේ ඇඟේ ගෑවිලා

කාගෙත් කාගෙත්
පිං පලදීලා
කාටත් කාටත්
දෙයියෝ දීලා
පුංචි පහේ
ඉල්ලමකුත් පෑදිලා

අසව් අසව්
කොයි කාටත්
රස පනිවිඩයක් කියා
අසව් අසව්
කොයි කාටත්
රස පනිවිඩයක් කියා

රෑණ ගිරව්
කුඹුරු උඩින්
මල් මල්
ගමනක් ගියා
රෑණ ගිරව්
කුඹුරු උඩින්
මල් මල්
ගමනක් ගියා

මල් මල්
ගමනක් ගියා
මල් මල්
ගමනක් ගියා

පිපී පිපී
පිපී පිපී
රේණු නටන
වනේ මලක හැප්පිලා
වරෙං වරෙං
වරෙං වරෙං
සුළං පොදක්
අපේ ඇඟේ ගෑවිලා

දෙන දෙයියෝ
ගෙට ගෙනවිත් දෙනවා
අපටත් දවසක
හඳ පායනවා
එදා අපිත්
මල් පැණියෙන් නානවා

අපේ ගමේ
මල් පිපිලා
මී මැස්සන් එක්වෙලා
අපේ ගමේ
මල් පිපිලා
මී මැස්සන් එක්වෙලා

වරකා ගහේ
මී බැඳලා
පැණි වරකා මෝරලා
වරකා ගහේ
මී බැඳලා
පැණි වරකා මෝරලා

පැණි වරකා මෝරලා
පැණි වරකා මෝරලා

පිපී පිපී
පිපී පිපී
රේණු නටන
වනේ මලක හැප්පිලා
වරෙං වරෙං
වරෙං වරෙං
සුළං පොදක්
අපේ ඇඟේ ගෑවිලා

කාගෙත් කාගෙත්
පිං පලදීලා
කාටත් කාටත්
දෙයියෝ දීලා
පුංචි පහේ
ඉල්ලමකුත් පෑදිලා

කොහේ ගියත් වලාකුළක්
නිල් අහසේ පාවෙලා
කොහේ ගියත් වලාකුළක්
නිල් අහසේ පාවෙලා

හිමින් හිමින් ලැගුම්ගනී
කඳු මුදුනක දැවටිලා
හිමින් හිමින් ලැගුම්ගනී
කඳු මුදුනක දැවටිලා

කඳු මුදුනක දැවටිලා
කඳු මුදුනක දැවටිලා

පිපී පිපී
පිපී පිපී
රේණු නටන
වනේ මලක හැප්පිලා
වරෙං වරෙං
වරෙං වරෙං
සුළං පොදක්
අපේ ඇඟේ ගෑවිලා

දෙන දෙයියෝ
ගෙට ගෙනවිත් දෙනවා
අපටත් දවසක
හඳ පායනවා
එදා අපිත්
මල් පැණියෙන් නානවා

ගීත ගායනය

නාරද දිසාසේකර
නාරද දිසාසේකර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021