මුල ගී පද පිරිසිදු රටයි අපේ
F
T
P

පිරිසිදු රටයි අපේ ගී පද

දේශය ලස්සන කරන්න රොක් වෙමු
මුළු හදවතින්ම දිවුරා එක් වෙමු
පිරිසිදු දෑතින් මවුබිම සරසමු
උතුම්ම මෙහෙයට අපි දායක වෙමු
සුවයෙන් පිරි ලංකාවේ හිනැහෙමු
පිරිසිදු රටයි අපේ ලක් මෑණිය සුරකිමු

ජවයෙන් එක් වෙනා
සවියෙන් රොක් වෙනා
සුවයයි සතුටයි පතුරනා

දේශේ සුව පතා
යුතුකම් කල නිසා
මේ මව් බිමේ සුවයයි
අගේ ගෙනෙනා

මෙහි නව දිය සුන්දර බව පතුරමු
හමනා සුළඟට සුවයක් ගෙන එමු
කැපවීමෙන් මිහිකත අපි රැකගමු
මතු පරපුර වෙත පිළිගන්වන්නෙමු
සුවයෙන් පිරි ලංකාවේ හිනැහෙමූ
පිරිසිදු රටයි අපේ ලක් මෑණිය සුරකිමු

ජවයෙන් එක් වෙනා
සවියෙන් රොක් වෙනා
සුවයයි සතුටයි පතුරනා

දේශේ සුව පතා
යුතුකම් කල නිසා
මේ මව් බිමේ සුවයයි
අගේ ගෙනෙනා

ජවයෙන් එක් වෙනා
සවියෙන් රොක් වෙනා
සුවයයි සතුටයි පතුරනා

දේශේ සුව පතා
යුතුකම් කල නිසා
මේ මව් බිමේ සුවයයි
අගේ ගෙනෙනා

ගීත ගායනය

භාතිය සහ සන්තුෂ්
භාතිය සහ සන්තුෂ් ගේ තවත් ගී පද

කාවින්ද්‍යා අදිකාරි
කාවින්ද්‍යා අදිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ශෂිකා නිසංසලා
ශෂිකා නිසංසලා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021