මුල ගී පද පියමං කෙරුවෙමු මහ වෙල් මැද්දෙන්
F
T
P

පියමං කෙරුවෙමු මහ වෙල් මැද්දෙන් ගී පද

පියමං කෙරුවෙමු
මහ වෙල් මැද්දෙන්
පෙම්බස් දෙඩුවෙමු
උයන් කොනෙක හිඳ
ශිල්ප උගත්තෙමු
නැණ ලැබගත්තෙමු
දෙපා වාරු නැත
ඔබ හැර යන්නට
දෙපා වාරු නැත
ඔබ හැර යන්නට

නිල් තණ පලසෙහි
ගැටුන දෙපාවයි
කෝල හැඟුම් කෙළි
කවට සිනාවයි

නිල් තණ පලසෙහි
ගැටුන දෙපාවයි
කෝල හැඟුම් කෙළි
කවට සිනාවයි

මල් නැටුමයි
කළගෙඩි නැටුමයි
මගේ දෑස තුල
යලිත් ඇඳේවිද
මගේ දෑස තුල
යලිත් ඇඳේවිද

පියමං කෙරුවෙමු
මහ වෙල් මැද්දෙන්
පෙම්බස් දෙඩුවෙමු
උයන් කොනෙක හිඳ
ශිල්ප උගත්තෙමු
නැණ ලැබගත්තෙමු
දෙපා වාරු නැත
ඔබ හැර යන්නට
දෙපා වාරු නැත
ඔබ හැර යන්නට

නෙත කඳුලින් හස
පෙමින් මුවා කළ
සොඳුරු පැතුම් පුරවා
මන මත් කළ

නෙත කඳුලින් හස
පෙමින් මුවා කළ
සොඳුරු පැතුම් පුරවා
මන මත් කළ

මගෙ කෙළිලොල් විය
ගෙවුනු වගයි
මා හැදු පාසල්
මවුනි දයාදර
මා හැදු පාසල්
මවුනි දයාදර

පියමං කෙරුවෙමු
මහ වෙල් මැද්දෙන්
පෙම්බස් දෙඩුවෙමු
උයන් කොනෙක හිඳ
ශිල්ප උගත්තෙමු
නැණ ලැබගත්තෙමු
දෙපා වාරු නැත
ඔබ හැර යන්නට
දෙපා වාරු නැත
ඔබ හැර යන්නට

ගීත ගායනය

සෝමතිලක ජයමහ
සෝමතිලක ජයමහ ගේ තවත් ගී පද

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021