මුල ගී පද පොඩි දුවගේ සිනා වැලයි පොඩි පුතුගේ කතා පෙළයි
F
T
P

පොඩි දුවගේ සිනා වැලයි පොඩි පුතුගේ කතා පෙළයි ගී පද

පොඩි දුවගේ සිනා වැලයි
පොඩි පුතුගේ කතා පෙළයි
පිය බිරිඳගෙ සෙනේ විලයි
මගේ නිවන මගේ පැල්පතයි

පොඩි දුවගේ සිනා වැලයි
පොඩි පුතුගේ කතා පෙළයි
පිය බිරිඳගෙ සෙනේ විලයි
මගේ නිවන මගේ පැල්පතයි

කටු මැටි ගෑ බිත්ති පුරා
පළිඟු මැණික් එළිය දිලේ
ගොම මැටි ගෑ ගෙබිම මගේ
පියවිලි බුමුතුරුණු වගේ

කටු මැටි ගෑ බිත්ති පුරා
පළිඟු මැණික් එළිය දිලේ
ගොම මැටි ගෑ ගෙබිම මගේ
පියවිලි බුමුතුරුණු වගේ

පොඩි දුවගේ සිනා වැලයි
පොඩි පුතුගේ කතා පෙළයි
පිය බිරිඳගෙ සෙනේ විලයි
මගේ නිවන මගේ පැල්පතයි

ලබන නමුත් දුක් පීඩා
කූඩු උනොත් පුංචි පැලේ
අඹුදරුවන් අතරතුරේ
මට නිම් නැති සුවය දැනේ

ලබන නමුත් දුක් පීඩා
කූඩු උනොත් පුංචි පැලේ
අඹුදරුවන් අතරතුරේ
මට නිම් නැති සුවය දැනේ

පොඩි දුවගේ සිනා වැලයි
පොඩි පුතුගේ කතා පෙළයි
පිය බිරිඳගෙ සෙනේ විලයි
මගේ නිවන මගේ පැල්පතයි

පොඩි දුවගේ සිනා වැලයි
පොඩි පුතුගේ කතා පෙළයි
පිය බිරිඳගෙ සෙනේ විලයි
මගේ නිවන මගේ පැල්පතයි

ගීත ගායනය

සෝමතිලක ජයමහ
සෝමතිලක ජයමහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021