මුල ගී පද ප්‍රේම දූත කාව්‍යක් වගේ ඊමේල් කවිකාරියේ
F
T
P

ප්‍රේම දූත කාව්‍යක් වගේ ඊමේල් කවිකාරියේ ගී පද

ප්‍රේම දූත
කාව්‍යක් වගේ
වර නගන
කවි නුඹේ

ඊමේල්
කවිකාරියේ
ඊමේල්
කවිකාරියේ

පෙනේ
දෘශ්‍ය මායාවක සේයා
වෙබ් පිටුවේ
රහස් අකුරු සඤ්ඤා
රහසින්ම සල්ලාප
කුටියෙන් මිදිලා
සියැසින් විඳගන්නේ
කවදා ද නුඹ මා

ඊමේල්
කවිකාරියේ
ඊමේල්
කවිකාරියේ

හදේ
මෘදුකාංග ගලවා
ආදරයේ නැවුම්
දත්ත අමුණා
නිමවූ ඒ
කල්ප කාව්‍යක්
විසියුම් ව විඳගන්නේ
කවදා ද ඔබ මා

ඊමේල්
කවිකාරියේ
ඊමේල්
කවිකාරියේ

ප්‍රේම දූත
කාව්‍යක් වගේ
වර නගන
කවි නුඹේ

ඊමේල්
කවිකාරියේ
ඊමේල්
කවිකාරියේ

ඊමේල්
කවිකාරියේ
ඊමේල්
කවිකාරියේ

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

චමින්ද රත්නසූරිය

සංගීත නාද රටා

කසුන් කල්හාර
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021