මුල ගී පද ප්‍රේමයයි වෛරයයි අතරේ
F
T
P

ප්‍රේමයයි වෛරයයි අතරේ ගී පද

ප්‍රේමයයි වෛරයයි අතරේ
වෙනස කෙස් ගසකට සමයි
බිඳුණු දා පූජාව ප්‍රේමයෙ
ඔහුගෙ ආගම වෛරයයි

පහන් ටැඹ දල්වනු ලැබූයේ
පහන් ටැඹ හිමිකාරයා
පහන් ටැඹ දල්වනු ලැබූයේ
පහන් ටැඹ හිමිකාරයා
එහෙත් ඒ එළියෙන් දිනන්නේ
සමුදුරේ නැව්කාරයා
සමුදුරේ නැව්කාරයා

ප්‍රේමයයි වෛරයයි අතරේ
වෙනස කෙස් ගසකට සමයි
බිඳුණු දා පූජාව ප්‍රේමයෙ
ඔහුගෙ ආගම වෛරයයි

අසනු කෙලෙසින් පහන් ටැඹකින්
එළි කෙනෙකුට භාර දෙයි
අසනු කෙලෙසින් පහන් ටැඹකින්
එළි කෙනෙකුට භාර දෙයි
එතැන් හිඳ කඳුළක් ද එන්නේ
උරුමයයි ඒ වෛරයයි
උරුමයයි ඒ වෛරයයි

ප්‍රේමයයි වෛරයයි අතරේ
වෙනස කෙස් ගසකට සමයි
බිඳුණු දා පූජාව ප්‍රේමයෙ
ඔහුගෙ ආගම වෛරයයි

ගීත ගායනය

යමුනා විනෝදිනී
යමුනා විනෝදිනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ප්‍රේමකීර්තති ද අල්විස්

සංගීත නාද රටා

ලෙස්ලි අසෝක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021