මුල ගී පද ප්‍රේමයේ සුවෙන් සදන්න
F
T
P

ප්‍රේමයේ සුවෙන් සදන්න ගී පද

ප්‍රේමයේ සුවෙන් සදන්න
මේ මිනිස් පුරේ
මල් වෙලා
පිපෙන්නෙ පෙම්වතුන්

පෙම් හැඟුම්
පිරී ගලන්න
මේ පොළෝතලේ
ප්‍රේමයෙන් බැඳෙන්නෙ
පෙම්වතුන්

සුන්දරත්වයේ අනන්ත
ප්‍රාර්ථනා ගලා
හිරු ලෙසින්
වඩින්නෙ ප්‍රේමයයි

නිල් අහස්තලෙන්
නැගෙන්නෙ
රන් සඳක් වෙලා
ප්‍රේමයේ
වසන්ත සිහිනයයි

ප්‍රේමයේ සුවෙන් සදන්න
මේ මිනිස් පුරේ
මල් වෙලා
පිපෙන්නෙ පෙම්වතුන්

පෙම් හැඟුම්
පිරී ගලන්න
මේ පොළෝතලේ
ප්‍රේමයෙන් බැඳෙන්නෙ
පෙම්වතුන්

පෙම්වතුන් නෙතින් ගැලූ
සිහිල් කැළුම් පිරී
රැව් නගා
ගලා යයි නදී

පෙම් පැතුම් පුරා
ඔවුන් මුවින්
හෙළුෑ සුසුම්
මල් පවන් ලෙසින්
හමා ඇදේ

ප්‍රේමයේ සුවෙන් සදන්න
මේ මිනිස් පුරේ
මල් වෙලා
පිපෙන්නෙ පෙම්වතුන්

පෙම් හැඟුම්
පිරී ගලන්න
මේ පොළෝතලේ
ප්‍රේමයෙන් බැඳෙන්නෙ
පෙම්වතුන්

ගීත ගායනය

ආනන්ද වීරසිරි
ආනන්ද වීරසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021