මුල ගී පද පුංචි සිතේ පුංචි සිනා වෙල් ඉපනැල්ලේ
F
T
P

පුංචි සිතේ පුංචි සිනා වෙල් ඉපනැල්ලේ ගී පද

පුංචි සිතේ පුංචි සිනා
වෙල් ඉපනැල්ලේ
රංචු ගැසී හාද වෙලා
මල් හසරැල්ලේ

පුංචි සිතේ පුංචි සිනා
වෙල් ඉපනැල්ලේ
රංචු ගැසී හාද වෙලා
මල් හසරැල්ලේ

පුංචි දේට කතා වෙලා
රණ්ඩු වෙලා වෛර බැඳන්
කතා නොමැති ගෙවල් තුනක
දූලා පුතාලා
අම්මලාට හොරෙන් ඇවිත්
සෙනේ සිතින් යාළු වෙලා
පුංචි පැටව් එක පවුලකි
වෙල් ඉපනැල්ලේ

පුංචි සිතේ පුංචි සිනා
වෙල් ඉපනැල්ලේ
රංචු ගැසී හාද වෙලා
මල් හසරැල්ලේ

දෙමාපියන් කතා නැතුව
වෛර වුනත් ඒ වාගේ
පුංචි සිතේ වස විස නෑ
ලොකු සිත් වාගේ
මල් වාගේ දුවේ පුතේ
ලොකු අයටත් හඬ ගාලා
ජීවිතයේ කතන්දරේ
කියා දියන්නේ

පුංචි සිතේ පුංචි සිනා
වෙල් ඉපනැල්ලේ
රංචු ගැසී හාද වෙලා
මල් හසරැල්ලේ

පුංචි සිතේ පුංචි සිනා
වෙල් ඉපනැල්ලේ
රංචු ගැසී හාද වෙලා
මල් හසරැල්ලේ

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුලරත්න ආරිවංස

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021