මුල ගී පද රන් දොරින් එන්න ආදරේ
F
T
P

රන් දොරින් එන්න ආදරේ ගී පද

රන් දොරින්
එන්න ආදරේ
කැඳවලා මල්සරා
නිල් නුවන් ඔබ
මා කෙරේ
දෙන්න
සතුටින් පුරා

රන් දොරින්
එන්න ආදරේ
කැඳවලා මල්සරා
නිල් නුවන් ඔබ
මා කෙරේ
දෙන්න
සතුටින් පුරා

මිහිරි සමීරෙකී
මාගෙ උදානයේ
මිහිරි සමීරෙකී
මාගෙ උදානයේ
සීතල යා මැකී
සිහින විමානයේ

රන් දොරින්
එන්න ආදරේ
කැඳවලා මල්සරා
නිල් නුවන් ඔබ
මා කෙරේ
දෙන්න
සතුටින් පුරා

මා හදේ ආශා
නිවි නිවී යාදෝ
මා හදේ ආශා
නිවි නිවී යාදෝ
සහන් සුවේ දිදී
නුරා උතුරාදෝ

රන් දොරින්
එන්න ආදරේ
කැඳවලා මල්සරා
නිල් නුවන් ඔබ
මා කෙරේ
දෙන්න
සතුටින් පුරා

රන් දොරින්
එන්න ආදරේ
කැඳවලා මල්සරා
නිල් නුවන් ඔබ
මා කෙරේ
දෙන්න
සතුටින් පුරා

ගීත ගායනය

අමිතා වැදිසිංහ
අමිතා වැදිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කරුණාරත්න අබේසේකර

සංගීත නාද රටා

වික්ටර් දළුගම
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021