මුල ගී පද රන් දුනුකේ මල සේ
F
T
P

රන් දුනුකේ මල සේ ගී පද

රන් දුනුකේ මල සේ
රන් මැණිකේ සැරසේ
පති කුලයේ කුමරා
ඇය කැන්දා යනවා

සුදු සේල ගතේ එතුනා
ගෙල මාල හතක් බැඳුනා
රස විහිලු කතා ඇසුනා
මුව කෝල සිනා පිපුනා

රන් දුනුකේ මල සේ
රන් මැණිකේ සැරසේ
පති කුලයේ කුමරා
ඇය කැන්දා යනවා

ඇගෙ මෑණි පියා දෙදෙනා
පොඩි දෝණි කියා කියනා
මේ රූපෙ යොවුන් ලලනා
අද දීග ගමන් යනවා

රන් දුනුකේ මල සේ
රන් මැණිකේ සැරසේ
පති කුලයේ කුමරා
ඇය කැන්දා යනවා

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021