මුල ගී පද රන් කෙන්දෙන් බැඳ
F
T
P

රන් කෙන්දෙන් බැඳ ගී පද

රන් කෙන්දෙන් බැඳ
අතැඟිලි එක් කළ
ආදරයයි
පෙම් රැහැනින් බැඳ
සිතුම් වසඟ කළ
ආදරයයි

රන් කෙන්දෙන් බැඳ
අතැඟිලි එක් කළ
ආදරයයි
පෙම් රැහැනින් බැඳ
සිතුම් වසඟ කළ
ආදරයයි

කිරිලිය සේ දුර
පියා සලාලා
අත්තටු රිදුනා
පමණයි
දෑල විදාහල
දෑත මගේ
ඔබටත් ඔහුටත්
උරුමයි
හිරු සඳු එකවර
දෙපස නැගේ
කළුවර ඇයි
විජිතයම මගේ

රන් කෙන්දෙන් බැඳ
අතැඟිලි එක් කළ
ආදරයයි
පෙම් රැහැනින් බැඳ
සිතුම් වසඟ කළ
ආදරයයි

කනාටු සුළඟේ
දුහුල් මලකි අද
වල්මත් වී
පාවෙන්නේ
කනාටු සුළඟේ
දුහුල් මලකි අද
වල්මත් වී
පාවෙන්නේ

ඔබගෙන්දෝ
ඔහුගෙන්දෝ
මා හෙට දින
සමුගන්නේ

ඔබගෙන්දෝ
ඔහුගෙන්දෝ
මා හෙට දින
සමුගන්නේ

ඔබගෙන්දෝ
ඔහුගෙන්දෝ
මා හෙට දින
සමුගන්නේ

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021