මුල ගී පද රන් පාටින් පෙනෙයි දිලීලා ගමේ සුවඳ
F
T
P

රන් පාටින් පෙනෙයි දිලීලා ගමේ සුවඳ ගී පද

රන් පාටින්
පෙනෙයි දිලීලා
නිල් යායේ
කරල් පැසීලා
සංතෝසේ
හිතේ පිරේයා
ගම්මානේ
අගේ දැනේයා

පියඹයි රෑන ගිරා
ගම් මැද්දෙන්
ගීත ගයා
ගැමි ලිය නාරිලතා
ගමනින් යයි
පාද තබා

මන බඳිනා
දසුන් මනා
ආනන්දය
සිතට ගෙනා
සොඳුරු සොබා
නෙතු රඳනා
මේ ගම්බද
සිරිය තමා

අදහාගන්නට බෑ
කෙතරම්
සුන්දර ද කියා
දුවලා යන්න හිතයි
ඇල දොල වෙල
ලන්ද පුරා

සුන්දරතාවේ
ගෙනෙන
අපේකම ද
දැනෙන නිසා
යන්නට ඔනේ
ගමට
ගමේ තියෙන
සුවඳ සොයා

රන් පාටින්
පෙනෙයි දිලීලා
නිල් යායේ
කරල් පැසීලා
සංතෝසේ
හිතේ පිරේයා
ගම්මානේ
අගේ දැනේයා

කන්දට ඈත එහා
මිහිදුම් සළු
පාව ගියා
ඇත ආකාසෙ පුරා
දේදුන්නක්
පාට වෙලා

දුහුල් මනා
පිස හමනා
සීත ගතට
සිතට ගෙනා
ගම සැමදා
සිහින ගෙනා
ආදර
රජදහන තමා

තන තම්දන තානා

ගම්මැද
තාලෙ දැනෙනවා
හිත තුල
ආයෙ වඩනවා
ගැමිකම
තාම තියෙනවා
දුටු විට ආසා
හිතෙනවා

රන් පාටින්
පෙනේ දිලීලා
වෙල් යායේ
කරල් පැසීලා
සංතෝසේ
හිතේ පිරේයා
ගම්මානේ
අගේ දැනේයා

රන් පාටින්
පෙනේ දිලීලා
වෙල් යායේ
කරල් පැසීලා
සංතෝසේ
හිතේ පිරේයා
ගම්මානේ
අගේ දැනේයා

ගීත ගායනය

සමිතා මුදුන්කොටුව
සමිතා මුදුන්කොටුව ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

හේමසිරි හල්පිට

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021