මුල ගී පද රන් සමනලයින් ඉගිලෙනු දැක මට
F
T
P

රන් සමනලයින් ඉගිලෙනු දැක මට ගී පද

රන් සමනලයින් ඉගිලෙනු දැක මට
ඇගෙ නෙත් පියලිය සිහි වෙනවා
රන් සුරපුරකට මා කැඳවන්නට
රම්‍යා ගැන සිතුවිලි එනවා

පොත් මිටියක් ගෙන ලැමැද තබා
කෙටි පියවර මැන තනිව මගේ
පාසැල වෙත යන ගමන ඇගේ
මතකින් නොමැකී තවම තිබේ

රන් සමනලයින් ඉගිලෙනු දැක මට
ඇගෙ නෙත් පියලිය සිහි වෙනවා
රන් සුරපුරකට මා කැඳවන්නට
රම්‍යා ගැන සිතුවිලි එනවා

සිතුවිලි පොදි බැඳ මහද රැඳී
සෙනෙහස් ගඟුලේ සිටිය බැඳී
මගෙ සෙවනට කවදද එන්නේ
රම්‍යා ඔබ මට සිහි වෙන්නේ

රන් සමනලයින් ඉගිලෙනු දැක මට
ඇගෙ නෙත් පියලිය සිහි වෙනවා
රන් සුරපුරකට මා කැඳවන්නට
රම්‍යා ගැන සිතුවිලි එනවා

එනවා එනවා

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021