මුල ගී පද රන් තරු පායන අහස බලාගෙන
F
T
P

රන් තරු පායන අහස බලාගෙන ගී පද

රන් තරු පායන
අහස බලාගෙන
ඇයි ඔබ තව හිනැහෙන්නේ
මගෙ හද දිනු
ආදරය සොරාගෙන
වෙනෙකෙකු නොවැ
අද ඉන්නේ

මිහිර සොයා ගිය
මගෙ ජීවය දැන්
කඳුළැලි හා ලත වන්නේ
සමා වෙයන්
සොඳුරියෙ තවමත් මා
අතමයි වරද තියෙන්නේ

කුඩා රුවල බැඳ
තනිව සයුර මැද
ඈත අතීතය දෙස බැළුවේ
කොහේ සිටන්
කොයිබට මා යාවිද
මට නම් නැහැ වැටහෙන්නේ

රන් තරු පායන
අහස බලාගෙන
ඇයි ඔබ තව හිනැහෙන්නේ
මගෙ හද දිනු
ආදරය සොරාගෙන
වෙනෙකෙකු නොවැ
අද ඉන්නේ

පලා දෙපළු කල
හදවත දැන්නම්
කාට එකතු කල හැක්කේ
බලාගන්න
සෙනෙහස තව ඔබටයි
මා හද තුල හැම වේලේ

රන් තරු පායන
අහස බලාගෙන
ඇයි ඔබ තව හිනැහෙන්නේ
මගෙ හද දිනු
ආදරය සොරාගෙන
වෙනෙකෙකු නොවැ
අද ඉන්නේ

මිහිර සොයාගිය
මගෙ ජීවය දැන්
කඳුළැලි හා ලත වන්නේ
සමා වෙයන්
සොඳුරියෙ තවමත් මා
අතමයි වරද තියෙන්නේ

සමා වෙයං
සොඳුරියෙ තවමත් මා
අතමයි වරද තියෙන්නේ
සමා වෙයං
සොඳුරියෙ තවමත් මා
අතමයි වරද තියෙන්නේ

ගීත ගායනය

කීර්ති පැස්කුවෙල්
කීර්ති පැස්කුවෙල් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021