මුල ගී පද රන් ටිකිරි සිනා මුව මුව පාලා
F
T
P

රන් ටිකිරි සිනා මුව මුව පාලා ගී පද

රන් ටිකිරි සිනා
මුව මුව පාලා
ලංවී අත් අල්ලාගෙන
ඇස් දැල්වූවා

රන් ටිකිරි සිනා
මුව මුව පාලා
ලංවී අත් අල්ලාගෙන
ඇස් දැල්වූවා

දෑතේ බැඳිලා
ඈතට දුවලා
නොපෙනී යනවද
සුදු නංගී
ඉනිමං බැඳලා
ලස්සන හොයලා
ගමනක් යනවද
සුදු මල්ලි

රන් ටිකිරි සිනා
මුව මුව පාලා
ලංවී අත් අල්ලාගෙන
ඇස් දැල්වූවා

රන් ටිකිරි සිනා
මුව මුව පාලා
ලංවී අත් අල්ලාගෙන
ඇස් දැල්වූවා

බාලේ ගෙවලා
කාලේ දුරැලා
නොපෙනී යනවද
සුදු නංගී
ලංකර සිටලා
ගංතෙර හැරලා
ගමනක් යනවද
සුදු මල්ලි

රන් ටිකිරි සිනා
මුව මුව පාලා
ලංවී අත් අල්ලාගෙන
ඇස් දැල්වූවා

රන් ටිකිරි සිනා
මුව මුව පාලා
ලංවී අත් අල්ලාගෙන
ඇස් දැල්වූවා

රන් ටිකිරි සිනා
මුව මුව පාලා
ලංවී අත් අල්ලාගෙන
ඇස් දැල්වූවා

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

නිරාශා පෙරේරා
නිරාශා පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

වික්ටර් සිල්වා
වික්ටර් සිල්වා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඔගස්ටස් විනයාගරත්නම්

සංගීත නාද රටා

නිමල් මෙන්ඩිස්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021