මුල ගී පද රනඹර ඉඳු දුණු සිතුවම් වෙලා
F
T
P

රනඹර ඉඳු දුණු සිතුවම් වෙලා ගී පද

රනඹර ඉඳු දුණු
සිතුවම් වෙලා
බිඟු වැල් මල් පෙති
මත මත්වෙලා
වසන්තේ උදාවුණා
වසන්තේ උදාවුණා

රන් බඳ රන් කුඹු
රන් සළු වෙලා
චන්දන අංජන
දෙනෙතේ උලා

රන් බඳ රන් කුඹු
රන් සළු වෙලා
චන්දන අංජන
දෙනෙතේ උලා

දෙපයේ කිංකිණි
නූපුර සොලවා
මා වෙත ඈ එනවා

රනඹර ඉඳු දුණු
සිතුවම් වෙලා
බිඟුවැල් මල් පෙති
මත මත්වෙලා
වසන්තේ උදාවුණා
වසන්තේ උදාවුණා

ඇගෙ ළැම රන් ගිරි
දෙයද මැදේ
මගෙ ජීවන රජ
මැදුර සැදේ

ඇගෙ ළැම රන් ගිරි
දෙයද මැදේ
මගෙ ජීවන රජ
මැදුර සැදේ

සිහින විමානේ
ආදර මතඟන
මා වෙත ඈ එනවා

රනඹර ඉඳු දුණු
සිතුවම් වෙලා
බිඟුවැල් මල් පෙති
මත මත්වෙලා
වසන්තේ උදාවුණා
වසන්තේ උදාවුණා

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කේ. ඩී. කේ. ධර්මවර්ධන

සංගීත නාද රටා

වික්ටර් රත්නායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021