මුල ගී පද රන්වන් මල් දම් ඔය මුදු පහසෙ
F
T
P

රන්වන් මල් දම් ඔය මුදු පහසෙ ගී පද

රන්වන් මල් දම්
සොඳ ගොතා මා අතින්
ගෙන නිල් වරලස
හැඩ දමා සෙමින්
මන්මත් කරනා මුදු
සිනහා මල් සරින්
සැනහෙන්නම්
සොඳුර නුඹ මතින්

ඔය මුදු පහසෙ දැවටෙන්න
මගෙ ජීවිතේ
සඳ කිරණක්ව සරසන්න
මගෙ ආදරේ
මට පවසන්න ඔය නෙතඟෙ
බැඳි ආදරේ
මගෙ හිත තාම නුඹ ගාව
රැඳිලා තියේ

තුරුලට රැගෙන
ආදරෙන් සිඹිමින්
හැඟුමක පැහැය
නුඹෙ දෙතොලෙ තබමින්
හෙමිහිට ළමැද මත
හුස්ම තබමින්
සෙනෙහස පතමි
නුඹේ දැහැනේ රැඳෙමින්

තුරුලට රැගෙන
ආදරෙන් සිඹිමින්
හැඟුමක පැහැය
නුඹෙ දෙතොලෙ තබමින්
යහනෙක සතපවා
සිහින දකිමින්
මියැදුනු සඳක
නුඹ පතමි ස්නේහෙන්

රුරු රුරු රූරු රුරු රූරු
රුරු රූරු රූ

ඔය මුදු පහසෙ දැවටෙන්න
මගෙ ජීවිතේ
සඳ කිරණක්ව සරසන්න
මගෙ ආදරේ
මට පවසන්න ඔය නෙතඟෙ
බැඳි ආදරේ
මගෙ හිත තාම නුඹ ගාව
රැඳිලා තියේ

ගීත ගායනය

සෙන්ටිග්‍රේඩ්ස්
සෙන්ටිග්‍රේඩ්ස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021