මුල ගී පද රටක් වටින කොමළ හිනාවෙන්
F
T
P

රටක් වටින කොමළ හිනාවෙන් ගී පද

රටක් වටින
කොමළ හිනාවෙන්
මා හා සිනහ උනා
කාගෙ කවුරුදෝ
නොදනිමි
ඒ මියුලැසියා
ඒ මියුලැසියා

රටක් වටින
කොමළ හිනාවෙන්
මා හා සිනහ උනා
කාගෙ කවුරුදෝ
නොදනිමි
ඒ මියුලැසියා
ඒ මියුලැසියා

සමන් කැකුළු
අරලිය හා
සමන් කැකුළු
අරලිය හා
හෝපළු කුසුමන්
අතරේ

සමන් කැකුළු
අරලිය හා
හෝපළු කුසුමන්
අතරේ
රැඳී තිබුණ
සිනිඳු ගතිය
ඇයට පැරදුණා
ඇයට පැරදුණා

රටක් වටින
කොමළ හිනාවෙන්
මා හා සිනහ උනා
කාගෙ කවුරුදෝ
නොදනිමි
ඒ මියුලැසියා
ඒ මියුලැසියා

තාන තනෙන
තනෙන තනා
තාන තනෙන
තනෙන තනා
තාලෙට ඇගෙ
බඳ නැටුනා

තාන තනෙන
තනෙන තනා
තාලෙට ඇගෙ
බඳ නැටුනා
මිහිරි ගීතයක
තාලය
සිහියට නැගුණා
සිහියට නැගුණා

රටක් වටින
කොමළ හිනාවෙන්
මා හා සිනහ උනා
කාගෙ කවුරුදෝ
නොදනිමි
ඒ මියුලැසියා
ඒ මියුලැසියා

පෝය දාට
නැගෙන හඳයි
පෝය දාට
නැගෙන හඳයි
ඇගේ සොඳුරු
මුව මඬලයි

පෝය දාට
නැගෙන හඳයි
ඇගේ සොඳුරු
මුව මඬලයි
සම කෙරුමට
බෑ කවදත්
හඳ පරදිනවා
හඳ පරදිනවා

රටක් වටින
කොමළ හිනාවෙන්
මා හා සිනහ උනා
කාගෙ කවුරුදෝ
නොදනිමි
ඒ මියුලැසියා
ඒ මියුලැසියා

හිම කඳු
වැටියක හෙවනේ
හිම කඳු
වැටියක හෙවනේ
ඉසිවරයෙකු
දිව මතුරින්

හිම කඳු
වැටියක හෙවනේ
ඉසිවරයෙකු
දිව මතුරින්
මවලා ඇය
මා හමුවට
එව්වද සිතුණා
එව්වද සිතුණා

රටක් වටින
කොමළ හිනාවෙන්
මා හා සිනහ උනා
කාගෙ කවුරුදෝ
නොදනිමි
ඒ මියුලැසියා
ඒ මියුලැසියා

ගීත ගායනය

පියසිරි විජේරත්න
පියසිරි විජේරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021