මුල ගී පද රත්තරන් කෙණ්ඩියේ සිංහ තෙල් වගේ
F
T
P

රත්තරන් කෙණ්ඩියේ සිංහ තෙල් වගේ ගී පද

මෝහෙන් මුලා වෙලා
මානෙන් උදම් වෙලා
තණ්හාව ක්‍රෝධ
ද්වේශ පාරේ
මිනිහා කොහේ ද මේ

රත්තරන් කෙණ්ඩියේ
සිංහ තෙල් වගේ
මිනිස් ගුණේ
සැමදා බැබළේ
එය රැකීම
අප උරුමේ වේ

කේලම් කීමෙන්
ඔපදූපයෙන්
රට කොටවන වැඩ
අවදානම්

උඩින් මිතුරු වී
යටින් හතුරු වී
උගුල් අදින්නා
යයි බිය වී
බොරුවෙන්
රට පිරිහේවී

රත්තරන් කෙණ්ඩියේ
සිංහ තෙල් වගේ
මිනිස් ගුණේ
සැමදා බැබළේ
එය රැකීම
අප උරුමේ වේ

මා හරි උගතා
මා හරි ජගතා
සිතනා මිනිහා
මෝඩයෙකි

අනුන් හෙලන්නට
වලක් කපන්නා
ඒ තුල වැටිලා
මිය යන්නා
කළ දේ පල දේ
එලෙසේ

රත්තරන් කෙණ්ඩියේ
සිංහ තෙල් වගේ
මිනිස් ගුණේ
සැමදා බැබළේ
එය රැකීම
අප උරුමේ වේ

ආ හා හහා හහා
ආ හා හහා හහා
හ්ම් හ්ම් හ්ම් හම්ම්
හ්ම් හ්ම්ම් හ්ම් හ්ම්ම්
ආ හා හහා හහා
හා හා හහා හහා
හා හා හහා හහා හා

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සිරිල් ඒ. සීලවිමල

සංගීත නාද රටා

ආර්. ඒ. චන්ද්‍රසේන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021