මුල ගී පද රත්තරන් නෙත් දෙකින් සලා සිහිල් පවන්
F
T
P

රත්තරන් නෙත් දෙකින් සලා සිහිල් පවන් ගී පද

රත්තරන් නෙත් දෙකින්
සලා සිහිල් පවන්
ජීවිතේ ළසෝ තැවුල්
නිවන්න රත්තරන්

රත්තරන් නෙත් දෙකින්
සලා සිහිල් පවන්
ජීවිතේ ළසෝ තැවුල්
නිවන්න රත්තරන්

ආ හහා හ්ම් ම්ම් ම්ම්

තාරකා සිනා දැලේ
රන් කැලුම් දිගේ
ආදරේ ගලා හැලේ
සිහිනයක් වගේ
පාළුවේ වෙලී
හඬා වැටෙද්දි ජීවිතේ
මා දිහා
ලඟා ව එන්න
රත්තරන් මගේ

රත්තරන් නෙත් දෙකින්
සලා සිහිල් පවන්
ජීවිතේ ළසෝ තැවුල්
නිවන්න රත්තරන්

රත්තරන් නෙත් දෙකින්
සලා සිහිල් පවන්
ජීවිතේ ළසෝ තැවුල්
නිවන්න රත්තරන්

ආ හහා හ්ම් ම්ම් ම්ම්

මාරුතේ හමා වනේ
මල් උයන් දිගේ
පා වෙනා වලාකුළේ
සිසිලසක් වගේ
වේදනා නිවී ඔබේ
සුනීල නෙත් විලේ
ජීවිතේ සිනා නඟාවි
සෙනෙහසින් හදේ

රත්තරන් නෙත් දෙකින්
සලා සිහිල් පවන්
ජීවිතේ ළසෝ තැවුල්
නිවන්න රත්තරන්

රත්තරන් නෙත් දෙකින්
සලා සිහිල් පවන්
ජීවිතේ ළසෝ තැවුල්
නිවන්න රත්තරන්

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුලරත්න ආරියවංස

සංගීත නාද රටා

එච්. එම්. ජයවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021