මුල ගී පද රතු රෝස ඇහැරිලා හද උයන්තලාවේ
F
T
P

රතු රෝස ඇහැරිලා හද උයන්තලාවේ ගී පද

රතු රෝස ඇහැරිලා
හද උයන්තලාවේ
මගෙ සිහිනේ මල් යායේ
රතු රෝස ඇහැරිලා
රතු රෝස ඇහැරිලා

ඒ අරුමැසි රොන් පුසුඹේ
සෝ තැවුල් වියැකෙනා
මේ හැඟෙන නුහුරු රහසේ
රැඳි අරුත කිවමැනා
රැඳි අරුත කිවමැනා

රතු රෝස ඇහැරිලා
හද උයන්තලාවේ
මගෙ සිහිනේ මල් යායේ
රතු රෝස ඇහැරිලා
රතු රෝස ඇහැරිලා

කටු තුඩග වේද රැඳුනේ
මධු හීන දැවටිලා
මම ඉන්නම් ඒ රිදුමේ
මගෙ ලොවම රඳවලා
මගෙ ලොවම රඳවලා

රතු රෝස ඇහැරිලා
හද උයන්තලාවේ
මගෙ සිහිනේ මල් යායේ
රතු රෝස ඇහැරිලා
රතු රෝස ඇහැරිලා

ගීත ගායනය

දීපිකා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස්
දීපිකා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මාලනී හෙට්ටිආරච්චි

සංගීත නාද රටා

දර්ශන වික්‍රමතුංග
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021