මුල ගී පද රෑ අහසින් වැටෙනා පිණි බින්දු
F
T
P

රෑ අහසින් වැටෙනා පිණි බින්දු ගී පද

රෑ අහසින් වැටෙනා
බින්දු බින්දු
පිණි බින්දු
නොපිපි මල සොයනවා
මුවා වී
ඉන්න එපා
හරි සීතලයි
සීතලයි පින්න

සිපගන්න බයෙන්
මහා පොළව
පිණි බින්දු හඬනවා
නිම්නාද දී
දෙතොලතර ඉඩ දෙන්න
නවාතැන්පල වෙන්න
හරි සීතලයි පින්න

අනෝරා පිණි යටින්
තෙමි තෙමී ඇවිදින්න
ගිනි නැගෙනා ආත්මය
පිණි දියෙන් දෝවන්න
සිරුරතර ඉඩ දෙන්න
නවාතැන්පල වෙන්න
හරි සීතලයි පින්න

ගීත ගායනය

කසුන් කල්හාර
කසුන් කල්හාර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංජය ඈපා ‌සෙනෙවිරත්න

සංගීත නාද රටා

කසුන් කල්හාර
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021