මුල ගී පද රෑ අඳුරේ සයුරෙ පාවී
F
T
P

රෑ අඳුරේ සයුරෙ පාවී ගී පද

රෑ අඳුරේ
සයුරෙ පාවී
ඈත යාවී
ඈත යාවී
ඔඔඔ ඕ ඔඔඔ ඕ

දෑතේ සවි
හබලේ රැඳී
පාවෙන්නෙ රෑ යාමයේ
දෙවියනි ඔබේ
සරණය ලැබී
පිරවෙන්නෙ
මඩියයි අපේ

රෑ අඳුරේ
සයුරෙ පාවී
ඈත යාවී
ඈත යාවී
ඔඔඔ ඕ ඔඔඔ ඕ

වෙරළේ පැලේ
සොඳුරිය මගේ
අයදින්නෙ පිහිටයි ඔබේ
දෙවියනි ඔබේ
සරණය ලැබී
රැක දේවි
ජීවේ අපේ

රෑ අඳුරේ
සයුරෙ පාවී
ඈත යාවී
ඈත යාවී
ඔඔඔ ඕ ඔඔඔ ඕ

සුළඟේ සෙනේ
රුදුරුයි වගේ
ඔරුවේ රුවල් බිඳවැටේ
දෙවියනි ඔබේ
සරණය ලැබී
ගෙනයන්න
ගොඩබිම වෙතේ

රෑ අඳුරේ
සයුරෙ පාවී
ඈත යාවී
ඈත යාවී
ඔඔඔ ඕ ඔඔඔ ඕ

සයුරේ ජලේ
සැමදා මෙසේ
දියවේදෝ අප ජීවිතේ
දෙවියනි ඔබේ
සරණය ලැබේ
කිසිදාක
සැකයක් නැතේ

රෑ අඳුරේ
සයුරෙ පාවී
ඈත යාවී
ඈත යාවී

රෑ අඳුරේ
සයුරෙ පාවී
ඈත යාවී
ඈත යාවී
ඈත යාවී
ඈත යාවී

ගීත ගායනය

ආත්මා ලියනගේ
ආත්මා ලියනගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021