මුල ගී පද රෑ දවල් මල් හැඟුම් සිරි පානා
F
T
P

රෑ දවල් මල් හැඟුම් සිරි පානා ගී පද

රෑ දවල් මල් හැඟුම්
සිරි පානා
මනරම් සීනෙකි
මට පේනා

රෑ දවල් මල් හැඟුම්
සිරි පානා
මනරම් සීනෙකි
මට පේනා

රෑ දවල් මල් හැඟුම්
සිරි පානා
මනරම් සීනෙකි
මට පේනා

ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා

ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා

හිනැහෙන විට
මුතු දිලිහෙනවා
නලලේ අඩ සඳ
බැබලෙනවා

හිනැහෙන විට
මුතු දිලිහෙනවා
නලලේ අඩ සඳ
බැබලෙනවා

පැතුමට බැරි
කොයි කාටදෝ
සිතනා විලසට
සිදු වේදෝ

රෑ දවල් මල් හැඟුම්
සිරි පානා
මනරම් සීනෙකි
මට පේනා

ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා

ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා

ගීතෙක රස
ඉතිරේ මුවගින්
නා දළු ලෙලදෙනවා
තොලගින්

ගීතෙක රස
ඉතිරේ මුවගින්
නා දළු ලෙලදෙනවා
තොලගින්

අප සිඹ සිඹ
හමනා සුළඟේ
යළි හමු වන්නේ
කොතැනදෝ

රෑ දවල් මල් හැඟුම්
සිරි පානා
මනරම් සීනෙකි
මට පේනා

රෑ දවල් මල් හැඟුම්
සිරි පානා
මනරම් සීනෙකි
මට පේනා

රෑ දවල් මල් හැඟුම්
සිරි පානා
මනරම් සීනෙකි
මට පේනා

ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා

ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා
ලල්ලල ලල්ලල ලාලා

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ඇන්ජලීන් ගුණතිලක
ඇන්ජලීන් ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021