මුල ගී පද රෑ දුරු රට මේ හිම වරුසා
F
T
P

රෑ දුරු රට මේ හිම වරුසා ගී පද

රෑ
දුරු රට මේ
හිම වරුසා
සීත පාළුවේ
මූදු සතකින්
ඈත දේශේ
මා තනි වේ

කල්පනා ලෝකෙන් දැහැනේ
සිතිජ නිම්නයේ
රෑ තනි යානේ

රෑ
දුරු රට මේ
හිම වරුසා
සීත පාළුවේ

දෑත වෙන් වී පෙම් විහඟුන්
සිහින තොටුපළේ
රාත්‍රි යාමේ

රෑ
දුරු රට මේ
හිම වරුසා
සීත පාළුවේ

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021