මුල ගී පද රෑ රෑ තාරකාවෝ මුමුනා කියයි
F
T
P

රෑ රෑ තාරකාවෝ මුමුනා කියයි ගී පද

රෑ රෑ තාරකාවෝ
මුමුනා කියයි
දිලි දිලි යලී

බෑ අදහන්න බෑ
ඒ කී කතා
ඇසුවද ප්‍රියේ

ලං වී දෙනෙත්
මිතුරු කියනා කතා
රහසේ හෙමින්
සවන වැටෙනා කතා
ලං වී දෙනෙත්
මිතුරු කියනා කතා
රහසේ හෙමින්
සවන වැටෙනා කතා

දෑතේ වෙලී කියන
හද බැඳි කතා
කාටද ඇසෙන්නේ ඉතින්

රෑ රෑ තාරකාවෝ
මුමුනා කියයි
දිලි දිලි යලී

බෑ අදහන්න බෑ
ඒ කී කතා
ඇසුවද ප්‍රියේ

රඟන රැඟුමන්
ගයන ගී
බලන බැල්මන්
නෙත් කොනින්
රඟන රැඟුමන්
ගයන ගී
බලන බැල්මන්
නෙත් කොනින්

කියන කරන දේ
බලන සොයන දේ
සුදු ද කළු ද
ඒ හොඳ ද
නරක දැයි කියලා

රෑ රෑ තාරකාවෝ
මුමුනා කියයි
දිලි දිලි යලී

බෑ අදහන්න බෑ
ඒ කී කතා
ඇසුවද ප්‍රියේ

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ජැක්සන් ඇන්තනී
ජැක්සන් ඇන්තනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021