මුල ගී පද රෑ සිහිනෙන් ඔබ ළඟ මා
F
T
P

රෑ සිහිනෙන් ඔබ ළඟ මා ගී පද

රෑ සිහිනෙන්
ඔබ ළඟ මා
සැනසෙනවා
මා සැබැහින්
ඔබ ගැන සිත
ළත වෙනවා

රෑ සිහිනෙන්
ඔබ ළඟ මා
සැනසෙනවා
මා සැබැහින්
ඔබ ගැන සිත
ළත වෙනවා

මේ බැඳුණු සෙනේ
කෙදිනද මා පවසන්නේ
ආදරිය කියා
කෙලෙසද මා අමතන්නේ
අපේ ලොවේ
කෙදිනද අප තනිවන්නේ

රෑ සිහිනෙන්
ඔබ ළඟ මා
සැනසෙනවා
මා සැබැහින්
ඔබ ගැන සිත
ළත වෙනවා

ඈ සනසවමින්
ගී වැල් ගයමි මෙමා
ඒ මිහිරි ලොවේ
සැනසුම මා ලැබ ගන්නම්
කුමරියනේ
කිමද මා ගැන නොසිතන්නේ

රෑ සිහිනෙන්
ඔබ ළඟ මා
සැනසෙනවා
මා සැබැහින්
ඔබ ගැන සිත
ළත වෙනවා

රෑ සිහිනෙන්
ඔබ ළඟ මා
සැනසෙනවා
මා සැබැහින්
ඔබ ගැන සිත
ළත වෙනවා

ගීත ගායනය

නාමල් උඩුගම
නාමල් උඩුගම ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021