මුල ගී පද රැල්ලෙන් රැල්ලට පාවෙන ඔරුවේ
F
T
P

රැල්ලෙන් රැල්ලට පාවෙන ඔරුවේ ගී පද

රැල්ලෙන් රැල්ලට
පාවෙන ඔරුවේ
යන්නම් දියඹට
රෑ යාමේ

රැල්ලෙන් රැල්ලට
පාවෙන ඔරුවේ
යන්නම් දියඹට
රෑ යාමේ
අඹු දරුවෝ මා
දෙවියො රකීවා
එන තුරු මා උදේ මා

ගොම්මන් රෑ මහ
සාගර අඳුරේ
හෝ හෝ හඬ කැරකේ
යන්නම් ඈතට
මේ කර දියරේ
ඉරණම රෑ ගමනේ

දුර වෙරළේ මේ යාමේ
සැතපේවා මගෙ දරුවෝ
කඩමළු වූ පන් පැදුරේ
තනිවේ මා සාගරයේ

රැල්ලෙන් රැල්ලට
පාවෙන ඔරුවේ
යන්නම් දියඹට
රෑ යාමේ

රැල්ලෙන් රැල්ලට
පාවෙන ඔරුවේ
යන්නම් දියඹට
රෑ යාමේ
අඹු දරුවෝ මා
දෙවියො රකීවා
එන තුරු මා උදේ මා

ලන්තෑරුම් එළි
සුළඟට නිවිලා
කම්පා වේ හද මා
මන්දාරම් වැහි
ඈතින් එනවා
මූදේ ජල කලඹා

අසරණයෝ මා වාගේ
දෙවියනි කෝ දිළිඳු මගේ
රැක දේවා අසරණ මා
තනි වේ මා සාගරයේ

රැල්ලෙන් රැල්ලට
පාවෙන ඔරුවේ
යන්නම් දියඹට
රෑ යාමේ

රැල්ලෙන් රැල්ලට
පාවෙන ඔරුවේ
යන්නම් දියඹට
රෑ යාමේ
අඹු දරුවෝ මා
දෙවියො රකීවා
එන තුරු මා උදේ මා

හෝ හෝ හෝ හෝ
හෝ හෝ හෝ

ගීත ගායනය

විජය කුමාරතුංග
විජය කුමාරතුංග ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021