මුල ගී පද රොන් සුවඳ දෙන මල් පියලි මත
F
T
P

රොන් සුවඳ දෙන මල් පියලි මත ගී පද

රොන් සුවඳ දෙන
මල් පියලි මත
පාව යමු රෑනේ
ඇල් පවන් මත
නිම් තෙරක් වෙත
මත් බිඟුන් වාගේ

ජිවිතේ හරි සුන්දරයි
ආදරය එහි මල් මිටයි
ඉන්නවා නම්
මා ළඟින්
කොයි තරම් නම්
සොඳුරු ද මිහිරේ

රොන් සුවඳ දෙන
මල් පියලි මත
පාව යමු රෑනේ

මල් වයසේ
නිදි නැති
ඇස් පියන් යට
ආල හැඟුම් පිබිදෙයි
උස් පැතුමකට

මල් වයසේ
නිදි නැති
ඇස් පියන් යට
ආල හැඟුම් පිබිදෙයි
උස් පැතුමකට

හිරිමල් සිතිවිලි කලතා
රත්තරනේ ඔබ
සිත තුළ රහසේ
රොන් සුවඳ දෙන
මල් පියලි මත
පාව යමු රෑනේ

මල් වරුසා වැගිරෙන
මේ සිසිල යට
හීන ලොවේ දොරගුල්
දැන් ඇරෙනවද

මල් වරුසා වැගිරෙන
මේ සිසිල යට
හීන ලොවේ දොරගුල්
දැන් ඇරෙනවද

නිකැලැල් පැතුමක සැඟවී
රත්තරනේ ඔබ
හිටි හැටි මනසේ

රොන් සුවඳ දෙන
මල් පියලි මත
පාව යමු රෑනේ
ඇල් පවන් මත
නිම් තෙරක් වෙත
මත් බිඟුන් වාගේ

ජිවිතේ හරි සුන්දරයි
ආදරය එහි මල් මිටයි
ඉන්නවා නම්
මා ළඟින්
කොයි තරම් නම්
සොඳුරු ද මිහිරේ

රොන් සුවඳ දෙන
මල් පියලි මත
පාව යමු රෑනේ

ගීත ගායනය

උරේෂා රවිහාරි
උරේෂා රවිහාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

නිලාර් එන් කාසිම්

සංගීත නාද රටා

මහේෂ් දෙනිපිටිය
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021