මුල ගී පද රොනට වඩින බිඟු ඔබයි
F
T
P

රොනට වඩින බිඟු ඔබයි ගී පද

රොනට වඩින
බිඟු ඔබයි
කැකුළු මල මමයි
මලට සුවඳ
ටික ඔබයි
සිඟිති පෙති මමයි

ජේසු දෙවියනි
ජේසු දෙවියනි
ජේසු දෙවියනි
ජේසු දෙවියනි

විලට වසින
පිනි ඔබයි
පත්මිණිය මමයි
සුළඟ සලන
සිරි ඔබයි
ලලිතිණිය මමයි

ජේසු දෙවියනි
ජේසු දෙවියනි
ජේසු දෙවියනි
ජේසු දෙවියනි

පහන් දොරට
හිරු ඔබයි
කුමුදිනිය මමයි
රැයට දිලෙන
හඳ ඔබයි
හඳට රැය මමයි

ජේසු දෙවියනි
ජේසු දෙවියනි
ජේසු දෙවියනි
ජේසු දෙවියනි

දියට මුහුද
දෙවි ඔබයි
ගලන ගඟ මමයි
දිගත පතල
ජල ඔබයි
නගින රළ මමයි

ජේසු දෙවියනි
ජේසු දෙවියනි
ජේසු දෙවියනි
ජේසු දෙවියනි

ගීත ගායනය

චිත්‍රා සෝමපාල
චිත්‍රා සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

ලතා වල්පොල
ලතා වල්පොල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමා

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021