මුල ගී පද රෝස දෙතොලින් කියනා ආදරේ කවි තහනම්
F
T
P

රෝස දෙතොලින් කියනා ආදරේ කවි තහනම් ගී පද

රෝස දෙතොලින් කියනා
ආදරේ කවි තහනම්
නිසල සිත රිදවනවා
මතකෙ පැටලී නුඹ නම්

රෝස දෙතොලින් කියනා
ආදරේ කවි තහනම්
නිසල සිත රිදවනවා
මතකෙ පැටලී නුඹ නම්

නෙතේ නුඹෙ පෙන්වන්නේ
හදේ ගැඹුරුම තැන නම්
ඒ නෙතේ මා දුටුවේ
බොඳ නොවූ මගෙ රුවනේ

රෝස දෙතොලින් කියනා
ආදරේ කවි තහනම්
නිසල සිත රිදවනවා
මතකෙ පැටලී නුඹ නම්

පියුම ලෙස ඔබ පිපුණා
හද විලට ළං වීලා
නොදුටු ලෙස නුඹ යනවා
දුක හදට හුරු කරලා

රෝස දෙතොලින් කියනා
ආදරේ කවි තහනම්
නිසල සිත රිදවනවා
මතකෙ පැටලී නුඹ නම්

රෝස දෙතොලින් කියනා
ආදරේ කවි තහනම්
නිසල සිත රිදවනවා
මතකෙ පැටලී නුඹ නම්

ගීත ගායනය

ජූඩ් රොගන්ස්
ජූඩ් රොගන්ස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මෙලාන් කරුණාතිලක

සංගීත නාද රටා

ගිහේන් නිෂාන්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021