මුල ගී පද රූකඩ මඩු යාග පොළේ
F
T
P

රූකඩ මඩු යාග පොළේ ගී පද

රූකඩ මඩු යාග පොළේ
කෝළ නුඹේ
රුවට ලොලේ
ආල පිරූ මා ගැන දැන්
නැද්ද නිනව්වක්
ආල පිරූ මා ගැන දැන්
නැද්ද නිනව්වක්

රූකඩ මඩු යාග පොළේ
කෝළ නුඹේ
රුවට ලොලේ
ආල පිරූ මා ගැන දැන්
නැද්ද නිනව්වක්
ආල පිරූ මා ගැන දැන්
නැද්ද නිනව්වක්

ඈත ලන්ද දිය මංකඩ
බෝම පිපී තිබුණු මලට
ආලවන්ත බහක් දෙන්න
ආ බමරින්දූ
මලට ලොලේ පිනි කඳුළේ
නිතර රැඳී උන් බමරින්දු

ආල පිරූ මා ගැන දැන්
නැද්ද නිනව්වක්

රූකඩ මඩු යාග පොළේ
කෝළ නුඹේ රුවට ලොලේ
ආල පිරූ මා ගැන දැන්
නැද්ද නිනව්වක්
ආල පිරූ මා ගැන දැන්
නැද්ද නිනව්වක්

යාය පුරා මල් උතුරා
කෝළ දැරිවි කුමරි වෙලා
මාල හතක වරම ගන්න
දෑත වනන්නා
නිබඳ මගේ පිරුණ සෙනේ
නුඹ නොදනී මල්මද ලන්දු

ආල පිරූ මා ගැන දැන්
නැද්ද නිනව්වක්

රූකඩ මඩු යාග පොළේ
කෝළ නුඹේ රුවට ලොලේ
ආල පිරූ මා ගැන දැන්
නැද්ද නිනව්වක්
ආල පිරූ මා ගැන දැන්
නැද්ද නිනව්වක්

රූකඩ මඩු යාග පොළේ
කෝළ නුඹේ රුවට ලොලේ
ආල පිරූ මා ගැන දැන්
නැද්ද නිනව්වක්
ආල පිරූ මා ගැන දැන්
නැද්ද නිනව්වක්

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021