මුල ගී පද රුවක් ඇදෙනවා කවුදෝ එනවා
F
T
P

රුවක් ඇදෙනවා කවුදෝ එනවා ගී පද

රුවක් ඇදෙනවා
කවුදෝ එනවා
මීවිත ඇඳිරිය
දෑස වසනවා

හද පොදි
බැඳි දුක
දිය කර පා කර
ඔබේ ලොවට මා
මොහොතින් එනවා

සොඳුරු යොවුන් විය
මල් මඟ මුල හිඳ
කිම තොල
මීවිත පොඟවන්නේ

සොඳුරු යොවුන් විය
මල් මඟ මුල හිඳ
කිම තොල
මීවිත පොඟවන්නේ

නුරා විරහ ගිනි
නිවා දමන්නයි
සුරා වෙතින් මා
දෙතොල තෙමන්නේ

රුවක් ඇදෙනවා
කවුදෝ එනවා
මීවිත ඇඳිරිය
දෑස වසනවා

හද පොදි
බැඳි දුක
දිය කර පා කර
ඔබේ ලොවට මා
මොහොතින් එනවා

නැගුණු නුරා ගිනි
මී පොද වැටිලා
හතර අතින්
දළු ලා එනවා

නැගුණු නුරා ගිනි
මී පොද වැටිලා
හතර අතින්
දළු ලා එනවා

අවන්හලේ
මීවිත තනි කරලා
වරෙන් මලේ
පියවර නගලා

රුවක් ඇදෙනවා
කවුදෝ එනවා
මීවිත ඇඳිරිය
දෑස වසනවා

හද පොදි
බැඳි දුක
දිය කර පා කර
ඔබේ ලොවට මා
මොහොතින් එනවා

ගීත ගායනය

ගුණදාස කපුගේ
ගුණදාස කපුගේ ගේ තවත් ගී පද

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මහින්ද දිසානායක

සංගීත නාද රටා

ගුණදාස කපුගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021