මුල ගී පද සාද දාලා ඩම් ඩම්
F
T
P

සාද දාලා ඩම් ඩම් ගී පද

සාද දාලා
සිරගත මාමු දාලා
හදවත බැංකු දාලා
ඔබ හින්දා
ඩම් ඩම්

බැංකු දාලා
හදවතෙ පොළිය ඉල්ලා
ඔබ නැටු
නැටුම හන්දා
හිත රිදුනා
ඩම් ඩම්

එන්න කිව්වා
ඇවිල්ලා ඉන්නකෝ කියා
යන්න හැදුවා
එතකොට අල්ලගත්තා මා

මෙන්න දුන්නා සතයක්
ඉතිරි නොකර මා
දෙන්න කියලා කිසිවක්
ඉතුරු නෑ තියා

සාද දාලා
සිරගත මාමු දාලා
හදවත බැංකු දාලා
ඔබ හින්දා
ඩම් ඩම්

නෑවෙනා තරම් කඳුළැලි
මා ළඟින් තියා
පෑහෙනා සිතින්
අපි මැවු
හීන පා වෙනා

ළං වෙලා
ඉන්න බෑ ආයෙ
ලෝකයා නිසා
කාටවත් නෑසෙනා හඬක
ගීතයක් ගයා ආදරෙන්

සාද දාලා
සිරගත මාමු දාලා
හදවත බැංකු දාලා
ඔබ හින්දා
ඩම් ඩම්

බැංකු දාලා
හදවතෙ පොළිය ඉල්ලා
ඔබ නැටු
නැටුම හන්දා
හිත රිදුනා
ඩම් ඩම්

සුන් වෙනා තරම්
සිතුවිලි පීදෙනා නිසා
ඇල්ලෙනා අතත් පිරිමැද
ආයෙ ගත් නිසා

රන් කියා
දුන්නෙ මේ හද ද
ආයෙ නම් එපා
මං නිසා
උන්නෙ ඉවසාන
හීනෙනුත් එපා
ඔබව දැන්

සාද දාලා
සිරගත මාමු දාලා
හදවත බැංකු දාලා
ඔබ හින්දා
ඩම් ඩම්

බැංකු දාලා
හදවතෙ පොළිය ඉල්ලා
ඔබ නැටු
නැටුම හන්දා
හිත රිදුනා
ඩම් ඩම්

එන්න කිව්වා
ඇවිල්ලා ඉන්නකෝ කියා
යන්න හැදුවා
එතකොට අල්ලගත්තා මා

මෙන්න දුන්නා සතයක්
ඉතිරි නොකර මා
දෙන්න කියලා කිසිවක්
ඉතුරු නෑ තියා

සාද දාලා
සිරගත මාමු දාලා
හදවත බැංකු දාලා
ඔබ හින්දා
ඩම් ඩම්

ගීත ගායනය

ලහිරු පෙරේරා
ලහිරු පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

මරීෂා
මරීෂා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මනුරංග විජේසේකර

සංගීත නාද රටා

ලහිරු පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021